autoplotly v0.1.4

autoplotly v0.1.3

autoplotly v0.1.2

autoplotly v0.1.1

autoplotly v0.1.0